KAYIP SONRASI YAS SÜRECİ

Yas, kavramsal olarak yaşanan bir kaybın ardından ortaya çıkan şiddetli ve uzun süren acı anlamına gelmektedir (akt. Yasemin Özel ve ark. 2020). Sevilen ve güven duyulan kişi kaybedildiğinde kaygı, keder ve üzüntü gibi yoğun olarak yaşanan duygular yas tepkileri olarak ortaya çıkar.

Doğum Sonrası Babaya Düşen Roller

“Çocuk bakımında babaya düşen roller” konusu, geçmişten günümüze değişim gösteren bir konudur.

Akran Zorbalığı

Akran zorbalığı çoğunlukla okul çağındaki çocukların maruz kaldığı ve üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bir çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklar tarafından şiddete veya saldırganlığa maruz bırakılmasıdır. Bu, fiziksel bir şiddet olabilir.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNE ÖNERİLER

Otizm spektrum bozukluğu, kesin nedeni bugün tam olarak bilinmeyen, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan nörogelişimsel farklılıktır. Otizm, genellikle yaşamın ilk üç yılında başlar ve hayat boyu devam eder.

MAHREMİYET EĞİTİMİ VERİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Mahremiyet topluma, zamana, kültüre ve kuşaktan kuşağa değişkenlik gösteren bir kavramdır. Literatürde farklı şekillerde ifade edilen mahremiyet kavramı, genel olarak “gizli olan, özel bilgi” şeklinde tanımlanır.